Koristeći jednostavne geometrijske argumente čuveni antički matematičar Heron iz Aleksandrije (oko 65 - oko 125) je posmatrao sljedeći problem.

A i B su dvije date tačke sa iste strane prave. Odrediti tačku C na pravoj tako da suma rastojanja od A do C i od C do B bude minimalna.

U praktičnom životu možemo reći da je prava željeznička pruga, dok su tačke A i B gradovi, a tačka C je buduća željeznička stanica koju treba sagraditi. Potrebno je odrediti mjesto gdje će se graditi željeznička stanica tako da je ukupna dužina puteva kojima su gradovi spojeni sa stanicom najkraća.